Algemene voorwaarden Liesbeth Voetzorg

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg en elke andere cliënt waarop Liesbeth Voetzorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteit Register Pedicures(KRP).

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via email worden gemaakt. Deze afspraken zijn pas binden na bevestiging hiervan door Liesbeth Voetzorg.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch pedicure Liesbeth Voetzorg door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Liesbeth Voetzorg  de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Liesbeth Voetzorg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Liesbeth Voetzorg dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij die overeengekomen wordt, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg. Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld kunnen worden.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende opdrachtgever.

5. Personeel in de praktijk 

Indien er een stagiaire meeloopt in de praktijk van Liesbeth Voetzorg en deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kan uitvoeren, dan heeft de patiënt/cliënt de mogelijkheid om dit te weigeren.

6. Persoonsgegeven en privacy 

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Liesbeth Voetzorg. De persoonlijke gegevens worden door Liesbeth Voetzorg opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. Bij een behandeling in opdracht van een huisarts of medisch specialist worden standaard behandelgegevens doorgegeven aan deze opdrachtgever tenzij de client hierheen bezwaar aantekent. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

7. Bewaartermijn

Digitaal opgeslagen gegevens worden tot 1 volledig kalenderjaar na de laatste behandeling van de klant digitaal bevraagbaar bewaard. Indien er wetterlijke termijnen zijn (bijvoorbeeld van de belastingdienst) om gegevens langer te bewaren zal deze termijn worden gehanteerd.  Na deze termijn zullen de gegevens die bewaard zijn vernietigd worden. Indien een client de gegevens toch langer bewaard wilt hebben, bijvoorbeeld omdat deze een jaar niet behandeld gaat worden, moet dit schriftelijk, dan wel per email, aangevraagd worden en wordt hiermee een andere termijn afgesproken.

8. Geheimhouding

Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9.  Aansprakelijkheid

Medisch pedicure praktijk Liesbeth Voetzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Liesbeth Voetzorg is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Liesbeth Voetzorg is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

10.  Beschadiging & diefstal

Liesbeth Voetzorg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Liesbeth Voetzorg meldt diefstal altijd bij de politie

11. Garantie 

Medisch Pedicure Liesbeth Voetzorg geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien: 

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd 

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd 

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. 

12. Klachten 

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Liesbeth Voetzorg 

Medisch Pedicure Liesbeth Voetzorg dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Liesbeth Voetzorg de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure Liesbeth Voetzorgen cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. 

13. Gedrag 

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Liesbeth Voetzorg het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder verdere opgaaf van redenen. 

14. Recht 

Op elke overeenkomst tussen Liesbeth Voetzorg en patiënt/cliënt/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.